Regulamin świadczenia usług - Konferencja Oswoić skoliozę

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego pomocmamoc.com

§ 1

[Postanowienia ogólne]

    Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za witryn internetowych w domenie pomocmamoc.com  (dalej jako „Regulamin”) jest dokumentem określającym zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Fundację „ PoMOC ma MOC” –  Działamy z Pasją! z siedzibą w Kocku, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod nr KRS: 0001074016 VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, posiadającą: NIP 7142061392, REGON 527143987 (dalej jako: „Usługodawca” lub „Fundacja Legalna Kultura”), adres rejestrowy Fundacji „ PoMOC ma MOC” –  Działamy z Pasją!: ul. 27 Wołyńskiej Dywizji AK 2, 21-150 Kock.

    Fundacja „ PoMOC ma MOC” –  Działamy z Pasją! świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem witryn internetowych w domenie pomocmamoc.com, dostępnych pod następującymi adresami elektronicznymi: https://pomocmamoc.com/  oraz https://konferencja.pomocmamoc.com/  (dalej zbiorczo określane jako: „Serwis”).

    Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. Z 2020 roku, poz. 344 z późniejszymi zmianami) (dalej jako: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).

Regulamin dotyczy wydarzenia organizowanego przez Fundację „ PoMOC ma MOC” –  Działamy z Pasją! oraz Klinikę Ortopedii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. Konferencja odbędzie się dniu 14 kwietnia 2024 roku w Lublinie, w Sali wykładowej Collegium Universum Uniwersytetu Medycznego. Jest to wydarzenie medyczne adresowane do sektora medycznego, pacjentów oraz rodziców pacjentów. Udział w konferencji jest odpłatny.

    Podstawowym celem Serwisu jest umożliwienie osobom fizycznym, korzystającym z Serwisu, znalezienia rzetelnych informacji i porad, na temat chorób kręgosłupa, różnych sposobów rozwiązywania tematu niepełnosprawności, wsparcia szpitali w doposażenie w sprzęt medyczny oraz w organizowanie eventów i zbiórek dla dzieci a także promowanie i popularyzowanie działalności statutowej Fundacji „ PoMOC ma MOC” –  Działamy z Pasją!.

Zgodnie z Regulaminem, dostęp do serwisu jest otwarty dla osób fizycznych, które mają dostęp do Internetu i spełniają określone wymagania techniczne Każda osoba fizyczna, która odwiedza Serwis, korzysta z Serwisu lub też korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną w ramach Serwisu (dalej jako: „Użytkownik”) zobowiązana jest do zapoznania się z Regulaminem. Rejestracja w serwisie nie jest wymagana. Korzystanie z serwisu i jego usług jest bezpłatne. Użytkownicy powinni zapoznać się z regulaminem przed korzystaniem z serwisu i usług. Jeśli użytkownik nie zgadza się z regulaminem, nie powinien korzystać z serwisu ani z usług.

    Serwis jest prowadzony przez Usługodawcę. Jednakże Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści, obecne na stronach internetowych, do których aktywne linki, bannery, przyciski lub innego typu odnośniki mogą znajdować się w ramach Serwisu, o ile tego typu strony internetowe nie są administrowane przez Usługodawcę.

Regulamin serwisu nie dotyczy usług świadczonych przez inne podmioty niż usługodawca, chyba że regulaminy szczegółowe tych usług stanowią inaczej. Odpowiedzialność za usługi oferowane przez podmioty trzecie za pośrednictwem serwisu ponoszą wyłącznie te podmioty.

§ 2

[Usługi elektroniczne świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu]

    Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy nieodpłatnie, drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, następujące usługi:

1)      Zakupu biletu umożliwiającego udział w wydarzeniu „Oswoić skoliozę – konferencja nie tylko dla rodziców” organizowanego przez Fundację „ PoMOC ma MOC” –  Działamy z Pasją! oraz Klinikę Ortopedii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. Każdy uczestnik wydarzenia po wypełnieniu formularza na stronie Rejestracja: https://konferencja.pomocmamoc.com/rejestracja/, podaniu poprawnych danych: imię i nazwisko (niezbędne do weryfikacji uczestnika w dniu wydarzenia) oraz adresu e-mail otrzyma drogą elektroniczną, na adres wskazany w formularzu potwierdzenie jego udziału w wydarzeniu oraz wniesienie opłaty za uczestnictwo. Jest to forma biletu elektronicznego, uprawniająca do uczestnictwa w konferencji.

2)         Usługę informacyjną, która polega na udzieleniu Użytkownikom Serwisu dostępu do materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych o tematyce profilaktyki i ochrony zdrowia a także dotyczącej szeroko pojętej niepełnosprawności, działań eventowych, wspierania placówek medycznych oraz działalności na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych  w tym w szczególności na udostępnianiu Użytkownikom informacji temat odbywających się konferencji i innych wydarzeń  w związku profilaktyką zdrowia są udostępniane za pośrednictwem Serwisu w taki sposób, aby Użytkownicy Serwisu mieli do nich dostęp w dowolnym miejscu i czasie przez siebie wybranym;

3)         Usługa pobierania w serwisie umożliwia użytkownikom ściąganie treści lub plików oferowanych przez usługodawcę. Ta bezpłatna usługa może być uzależniona od skorzystania z innych usług elektronicznych dostępnych w serwisie, na przykład zapisu na newsletter. Pobrane treści są dostępne po kliknięciu w przycisk „pobierz” jako pliki pdf. W przypadku uzależnienia pobierania od innych usług, treści udostępniane są po zawarciu odpowiedniej umowy elektronicznej, zgodnie z regulaminem serwisu, w terminie do 5 dni roboczych.

4)         Usługę Formularza kontaktowego, która polega na umożliwieniu Użytkownikom Serwisu kontaktowania się z Usługodawcą za pomocą elektronicznego Formularza kontaktowego, który udostępniony jest w ramach Serwisu, usługa ta świadczona jest na zasadach szczegółowo określonych w § 5 Regulaminu;

5)         Usługę Newsletter, która polega na przesyłaniu przez Usługodawcę do Użytkowników Serwisu, którzy dokonali zapisu na Newsletter przy wykorzystaniu dedykowanego formularza elektronicznego dostępnego w Serwisie, jak również podali swój adres email (a tym samym wyrazili swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od Usługodawcy w rozumieniu przepisu art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną), informacji określonych w § 6 ust. 1 Regulaminu;

(wszystkie wyżej wymienione usługi dalej łącznie jako: „Usługi”)

    Usługodawca zastrzega, że za pośrednictwem Serwisu mogą być świadczone również inne, niż wymienione powyżej usługi nieodpłatne lub odpłatne, przy czym szczegółowe zasady i warunki świadczenia takich dodatkowych usług będą każdorazowo regulowane odrębnymi regulaminami lub umowami zawartymi przez Usługodawcę z każdym z Użytkowników Serwisu.

§ 3

[Moment zawarcia umowy o świadczenie Usług]

    Umowa o świadczenie Usług za pośrednictwem Serwisu zostaje zawarta z chwilą dokonania przez Użytkownika Serwisu odpowiednich czynności w ramach Serwisu, takich jak na przykład:

1)      wejście na stronę internetową Serwisu oraz przeglądanie jej treści (Usługa informacyjna);

2)      pobranie określonych treści lub plików ze strony internetowej Serwisu (Usługa pobierania);

3)      poprawne wypełnienie oraz przesłanie odpowiedniego formularza elektronicznego zamieszczonego w ramach Serwisu, dedykowanego dla danej Usługi (Usługa Formularza Kontaktowego, Usługa Newsletter).

§ 4

[Okres, na który umowa o świadczenie Usług została zawarta; prawo odstąpienia od umowy, reklamacja]

     Umowa o świadczenie Usługi informacyjnej, Usługi pobierania oraz Usługi Formularza Kontaktowego zostaje zawarta na czas oznaczony, tj. na czas rzeczywistego korzystania przez Użytkownika Serwisu z danej Usługi. Użytkownik Serwisu może w dowolnym momencie zrezygnować z odwiedzania oraz korzystania z Serwisu, jak też korzystania z Usługi udostępniania baz danych, Usługi informacyjnej, Usługi pobierania oraz Usługi Formularza Kontaktowego.

1)        Umowa o świadczenie usługi zakupu biletu na wydarzenie „Oswoić skoliozę – konferencja nie tylko dla rodziców” zostaje zawarta na czas oznaczony tj. do 14 kwietnia 2024 r. Uczestnik wydarzenia może odstąpić od umowy na 14 dni przed wydarzeniem – otrzymując 100% zwrotu poniesionych kosztów za bilet. Odstąpienia od umowy dokonuje się drogą elektroniczną – poprzez wysłanie skanu treści formularza wskazanego w § 4 pkt 5 podpisanego odręcznym podpisem, lub poprzez wysłanie pocztą tradycyjną wymienionego formularza na adres Fundacji: Fundacja „ PoMOC ma MOC” –  Działamy z Pasją!: ul. 27 Wołyńskiej Dywizji AK 2, 21-150 Kock.

2)        Umowa o świadczenie z Usługi Newsletter za pośrednictwem Serwisu zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi Newsletter wymagania działania określonego w § 6 ust. 6 Regulaminu.

3)        Usługa pobierania jest świadczona przez Usługodawcę w ramach Serwisu w wybranym przez niego okresie. Wówczas za pośrednictwem Serwisu jego Użytkownikowi będą udostępnione odpowiednie podstrony dedykowane do tej Usługi.

4)        W przypadku umowy o świadczenie usługi Newsletter oraz Usługi pobierania, które są zależne od innej umowy elektronicznej (do zawarcia której niezbędne jest podanie przez Użytkownika jakichkolwiek danych osobowych (np. Usługa Newsletter), Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny. Aby skorzystać z tego prawa, należy wysłać stosowne pismo pocztą tradycyjną na adres Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu lub pocztą elektroniczną na następujący na adres e-mail: fundacja@pomocmamoc.com. Informacja o odstąpieniu musi zostać wysłana przed końcem 14-dniowego terminu. Po odstąpieniu umowę uważa się za nieważną.

5)        Użytkownik, aby odstąpić od umowy, o której mowa w pkt. 4 powyżej, może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartego w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór odstąpienia od umowy jest następujący:

„Formularz odstąpienia od umowy

 (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy, reklamacja)

Adresat: Fundacja PoMOC ma MOC – Działamy z Pasją! ul.  27 Wołyńskiej Dywizji AK 2, 21-150 Kock, KRS 0001074016,  NIP 7142061392 REGON 527143987

Dane Konsumenta: (należy wpisać imię i nazwisko) …………………….

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi drogą elektroniczną

(należy wpisać rodzaj usługi) …………………………………………….., data zawarcia umowy: …………………..,

adres konsumenta: …………………………………………………………………………………………………………………………………

                      Data i podpis konsumenta………………………………………

(podpis tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej, po podpisaniu oraz wskanowaniu dokumentu i przesłaniu na wyżej przywołany adres e-mail)”

6) Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji. W reklamacji prosimy o podanie następujących informacji: numer zamówienia, data zakupu oraz szczegółowy opis problemu. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania. Proces może obejmować weryfikację podanych danych i, w razie potrzeby, kontakt z Użytkownikiem w celu uzyskania dodatkowych informacji.

W zależności od rodzaju problemu, możliwe rozwiązania mogą obejmować zwrot kosztów, wymianę biletu, lub udzielenie pomocy w rozwiązaniu zaistniałej sytuacji.

Reklamacja może być odrzucona w przypadku naruszenia regulaminu konferencji lub warunków zakupu. Szczegółowe informacje na temat praw i obowiązków znajdują się w regulaminie dostępnym na naszej stronie.

W razie pytań lub wątpliwości, jesteśmy do dyspozycji. Możesz się z nami skontaktować wysyłając e-mail na fundacja@pomocmamoc.com  lub dzwoniąc pod numer +48 507 183 142.

§ 5

[Usługa Formularza Kontaktowego]

    Usługa Formularza Kontaktowego polega na umożliwieniu Użytkownikowi Serwisu kontaktowania się z Usługodawcą za pośrednictwem Formularza Kontaktowego, udostępnionego na stronie internetowej, prowadzonej przez Usługodawcę pod adresem https://pomocmamoc.com/, będącego narzędziem kontaktu Użytkownika Serwisu z Usługodawcą.

    Usługa Formularza Kontaktowego jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, jednakże Administrator odczytuje i odpowiada na pozostawione przez Użytkowników Serwisu wiadomości wyłącznie w dni robocze, rozumiane jako wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy, w godzinach 8.00 – 16.00.

Aby rozpocząć korzystanie z Usługi Formularza Kontaktowego, Użytkownik musi kliknąć w odpowiednie pole na stronie głównej serwisu. Przed wypełnianiem i wysłaniem Formularza Kontaktowego Użytkownik Serwisu powinien zapoznać się oraz zaakceptować niniejszy Regulamin poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxu, jak również zapoznać się z Polityką Prywatności i Plików Cookies udostępnioną przez Usługodawcę na stronie internetowej Serwisu pod następującym adresem: https://pomocmamoc.com/polityka-prywatnosci, potwierdzając fakt zapoznania się z wzmiankowanym dokumentem za pomocą odpowiedniego checkboxu. Usługa ta służy do kontaktowania się użytkowników serwisu z administratorem i nie jest przeznaczona do składania oświadczeń woli w celu zawierania lub zmiany umów, z wyjątkiem umowy o świadczenie samej Usługi Formularza Kontaktowego. Pełne informacje dostępne są na stronie: https://pomocmamoc.com/polityka-prywatnosci.   

Korzystanie z Usługi Formularza Kontaktowego jest dozwolone wyłącznie w celach określonych w Regulaminie. Jest zabronione używanie tej usługi do przesyłania treści reklamowych, promocyjnych czy komercyjnych. Wszelkie przekazywane informacje muszą być zgodne z prawdą, nie wprowadzać w błąd, nie naruszać dobrych obyczajów, praw własności intelektualnej, ani dóbr osobistych osób trzecich. Zabronione jest także przesyłanie treści pornograficznych, propagujących faszyzm, nazizm, rasizm, przemoc, obrażających uczucia religijne, jak i treści politycznych i tym podobnych.

Korzystając z Usługi Formularza Kontaktowego w Serwisie, użytkownicy nie muszą podawać żadnych danych osobowych poza tymi, które są zbierane automatycznie podczas odwiedzania Serwisu, zgodnie z Polityką Prywatności i Plików Cookies. Podanie danych osobowych w Formularzu kontaktowym i w ewentualnej dalszej komunikacji z Usługodawcą jest dobrowolne. Ochrona tych danych jest zapewniona przez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, w tym szyfrowanie połączeń z Serwisem.

W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub przepisów prawa podczas korzystania z Usługi Formularza Kontaktowego, Usługodawca ma prawo nie odpowiadać na wiadomości Użytkownika lub zakończyć rozmowę, informując o tym Użytkownika. Ponadto, Użytkownik Serwisu nie może przekazywać treści rozmów prowadzonych za pomocą Usługi Formularza Kontaktowego osobom trzecim ani rozpowszechniać ich.

§ 6

[Usługa Newsletter]

    Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wiadomości zawierających informacje o nowych wydarzeniach, związanych z celami Serwisu, celami statutowymi Fundacji „PoMOC ma MOC” -Działamy z Pasją! jej bieżącej działalności, bieżącego funkcjonowania Serwisu, uruchomieniu nowych funkcjonalności lub usług w ramach Serwisu, a także porady na temat korzystania z Serwisu, informacje o nowych treściach, zamieszczonych na stronie internetowej Serwisu i tym podobne.

    Użytkownik, zawierając umowę o świadczenie Usługi Newsletter z Usługodawcą, udostępnia swój adres poczty elektronicznej (email), który podaje w formularzu elektronicznym zapisu na Newsletter udostępnionym w ramach Serwisu lub przy korzystaniu z innych Usług. Po prawidłowym wypełnieniu formularza elektronicznego Użytkownik otrzyma od Usługodawcy wiadomość email na wskazany przez siebie w formularzu adres email z linkiem, w który należy kliknąć celem potwierdzenia rejestracji w Usłudze Newsletter, jak również z pełną informacją, dotyczącą zasad przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę. Użytkownik powinien niezwłocznie dokładnie zapoznać się z treścią przesłanej informacji o zasadach przetwarzania jego danych osobowych przez Usługodawcę.

    Korzystanie z Usługi Newsletter jest dobrowolne. Udzielenie zgody na korzystanie z Usługi Newsletter nie stanowi warunku korzystania z pozostałych Usług oferowanych w ramach Serwisu, jednakże w odniesieniu do Usługi pobierania Usługodawca zastrzega prawo do uzależnienia skorzystania z takiej Usługi od dokonania zapisu na Usługę Newsletter.

    Rozpoczęcie świadczenia Usługi Newsletter nastąpi po zawarciu umowy o korzystanie z Usługi Newsletter zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Częstotliwość przesyłania do Użytkownika wiadomości elektronicznych w ramach Usługi Newsletter zależy wyłącznie od decyzji Usługodawcy.

    Umowa o korzystanie z Usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z Usługi Newsletter w dowolnym momencie. Takie wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy. W celu wypowiedzenia umowy Usługi Newsletter Użytkownik kieruje oświadczenie w tym przedmiocie (np. o treści „Rezygnuję z Usługi Newsletter”) do Usługodawcy na następujący adres email: fundacja@pomocmamoc.com lub klikając w link aktywny o treści: „Rezygnuję” zamieszczony w stopce każdej wiadomości Newsletter przesłanej do Użytkownika.

    Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia, bądź zaprzestania świadczenia Usługi Newsletter w dowolnie wybranym przez siebie momencie, bez konieczności podawania przyczyny, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o tym fakcie na podane przez nich adresy email.

    Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu email podanego przez Użytkownika w ramach dokonywania zapisu na Usługę Newsletter.

    Wszelkie treści, grafiki, zdjęcia, rysunki, jak również ich fragmenty, przesyłane do Użytkowników w ramach Usługi Newsletter, stanowią utwór, o którym mowa w ustawie z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez Użytkowników jest dozwolone jedynie w granicach dozwolonego użytku osobistego zgodnie z przepisami wzmiankowanej ustawy, jak również wyłącznie w granicach określonych postanowieniami § 7 Regulaminu.

§ 7

[Treści prezentowane w ramach Serwisu]

Serwis i jego treści są ogólnymi informacjami o Usługodawcy i oferowanych przez niego usługach. Te informacje służą wyłącznie celom informacyjnym i nie mają na celu zawierania, zmiany lub rozwiązywania jakichkolwiek umów prawnych, z wyjątkiem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu, zgodnie z Regulaminem.

        Usługodawca dokłada starań, aby treści w Serwisie były aktualne i precyzyjne, choć zebrane z dbałością, służą one głównie celom informacyjnym. Z powodu potencjalnej szybkiej zmienności informacji, zaleca się Użytkownikom Serwisu, aby w razie potrzeby zweryfikowali je w wiarygodnych, bezpośrednich źródłach.

§ 8

[Niewłaściwe korzystanie z Serwisu]

Usługodawca określa, że korzystanie z Serwisu nie może obejmować działań o charakterze oszczerczym, obraźliwym, obscenicznym, naruszającym dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej. Zabrania się również rozsyłania niezamówionej informacji handlowej, działań mogących wyrządzić szkodę (majątkową lub osobistą), naruszający ogólnie przyjęte normy społeczne, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego lub niezgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, wprowadzania złośliwego oprogramowania, naruszania Regulaminu oraz powodujący zaburzenia w pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy.

    Usługodawca zastrzega, że będzie w pełnym zakresie współpracować z organami ścigania, sądami lub innymi prawem powołanymi do tego organami, jeśli nakażą one Usługodawcy ujawnienie tożsamości osoby wysyłającej drogą elektroniczną wiadomości lub materiały, o których mowa w postanowieniach niniejszego paragrafu.

    Usługodawca ma prawo do zawieszenia dostępu Użytkownika do Serwisu lub zablokowania jego korespondencji w przypadku naruszenia Regulaminu lub prawa. Może również odmówić publikacji lub usunąć treści niezgodne z prawem, prawami własności intelektualnej,w tym praw autorskich osób trzecich, a także dóbr osobistych osób trzecich, jak również w przypadku, gdyby treści takie naruszały dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego, były obraźliwe, polityczne, pornograficzne, propagujące faszyzm, nazizm, komunizm, przemoc, rasizm, dyskryminację lub nierówne traktowanie, mobbing, obrażające uczucia religijne, czy też niezgodne z celem i ideami Serwisu itp., bez konieczności podawania przyczyny i informowania Użytkownika zamieszczającego tego typu treści, o odmowie zamieszczenia lub o usunięciu zamieszczonych treści.

    Usługodawca zastrzega jednak, że nie monitoruje na bieżąco treści zamieszczanych w ramach Serwisu przez jego Użytkowników i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści zamieszczane przez Użytkowników w ramach Serwisu.

    Odpowiedzialność za wszelkie treści zamieszczane przez Użytkowników w ramach Serwisu, ponoszą wyłącznie zamieszczający je Użytkownicy.

§ 9

[Odpowiedzialność]

Usługodawca dokłada starań, aby informacje w Serwisie były precyzyjne, ale nie gwarantuje ich pełnej dokładności, zachęcając użytkowników do niezależnej weryfikacji. Odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania Serwisu, w tym z powodu błędnych danych użytkownika, spoczywa na użytkowniku.

    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi poprawne korzystanie z Serwisu i Usług. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania z Serwisu lub Usług sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym a Serwisem.

    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę jakichkolwiek materiałów, umieszczonych w ramach Serwisu przez Użytkowników. Usługodawca nie odpowiada za ewentualne roszczenia Użytkowników lub osób trzecich, których prawa i uzasadnione interesy zostały naruszone poprzez tego typu materiały. Użytkownik, przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzenia lub weryfikacji jakichkolwiek materiałów zamieszczanych przez Użytkowników.

    Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie działania w ramach Serwisu, w tym za podawanie fałszywych danych czy naruszenie praw innych. Korzystanie z Serwisu i jego usług odbywa się na własne ryzyko użytkownika, bez gwarancji jakości, przydatności lub kompletności informacji i usług. Usługodawca nie gwarantuje niezawodnego działania Serwisu.

    Usługodawca nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oraz należytą jakość oferowanych Usług bezpłatnych, jednakże Usługodawca zgodnie z powszechnie obowiązującymi prawa, a także w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność względem Użytkownika, będącego osobą fizyczną, zawierającą z Usługodawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, za zgodność z umową świadczenia, w zamian za które Użytkownik przekazuje Usługodawcy dane osobowe (takie jak np. adres e-mail), co dotyczy umowy o świadczenie Usługi Newsletter i umowy o świadczenie Usługi Pobierania, o ile takie pobieranie będzie uzależnione od dokonania przez Użytkownika zapisu na dodatkowe usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną, jeśli zapis na takie dodatkowe usługi wymagał będzie podania przez Użytkownika danych osobowych (np. zapis na Usługę Newsletter). W sytuacji niezgodności świadczenia, o którym mowa w niniejszym ustępie z umową, Użytkownik, będący osobą fizyczną, zawierającą z Usługodawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, posiada uprawnienia wymienione w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

Usługodawca nie jest odpowiedzialny za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązań przez inne podmioty za pośrednictwem serwisu, ani za zdolność do czynności prawnych osób zawierających te zobowiązania. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę od organów do tego powołanych wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwieniu dostępu do tych danych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe stąd szkody.

§ 10

[Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu i Usług]

    Podstawowym warunkiem technicznym korzystania z Serwisu oraz Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę jest posiadanie:

1)      urządzenia technicznego (w tym urządzenia mobilnego), takiego jak np. komputer, laptop, tablet, telefon komórkowy, umożliwiającego dostęp do Internetu oraz Serwisu;

2)      dostępu do Internetu oraz aktywnego połączenia z Internetem pozwalającego na obustronną komunikację przez protokół HTTPS;

3)      przeglądarki internetowej zainstalowanej prawidłowo na powyższym urządzeniu technicznym

4)      w odniesieniu do Usługi Newsletter – konta poczty elektronicznej (email) w ramach dowolnej domeny;

5)      w odniesieniu do Usługi pobierania – oprogramowania umożliwiającego pobranie oraz otworzenie plików PDF.

    W przypadku korzystania z Usług świadczonych w ramach Serwisu Usługodawca zaleca, aby Użytkownik posiadał zaktualizowane oprogramowanie antywirusowe.

§ 11

[Dane osobowe Użytkowników]

    Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Usługodawcę, w tym wszystkie uprawnienia przysługujące Użytkownikom w związku z przetwarzaniem przez Usługodawcę ich danych osobowych (pełna klauzula informacyjna zgodna z przepisami Rozporządzenia), zostały zawarte w Polityce Prywatności i Plików Cookies udostępnionej przez Usługodawcę w ramach Serwisu pod następującym adresem: https://pomocmamoc.com/polityka-prywatnosci

    Przed korzystaniem z Serwisu lub Usług, a w szczególności przed podaniem Usługodawcy jakichkolwiek swoich danych osobowych za pomocą formularzy elektronicznych udostępnionych w ramach Serwisu, Użytkownik powinien się dokładnie zapoznać z postanowieniami Polityki Prywatności i Plików Cookies.

§ 12

[Kontakt z Usługodawcą]

W przypadku pytań, sugestii, wątpliwości lub skarg odnośnie do funkcjonowania Serwisu lub Usług, skontaktuj się z nami za pomocą elektronicznego formularza kontaktowego udostępnionego w ramach Serwisu, bądź tradycyjnie drogą pocztową, telefonicznie lub mailowo:

Fundacja PoMOC ma MOC – Działamy z Pasją!

ul.  27 Wołyńskiej Dywizji AK 2, 21-150 Kock, Polska

adres email: fundacja@pomocmamoc.com

tel. +48 507 183 142

§ 13

[Postanowienia końcowe]

    Regulamin oraz Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu podlegają prawu polskiemu.

    We wszystkich kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.

    Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu, publikując nową wersję w Serwisie. Zmiany nie naruszają istniejących praw użytkowników ani obowiązującego prawa. Nowe postanowienia Regulaminu wchodzą w życie po 14 dniach od publikacji i ich akceptacja jest wymagana do dalszego korzystania z Serwisu.

Usługodawca może wprowadzać okresowe przerwy w działaniu Serwisu dla celów technicznych, wdrożenia ulepszeń, czy napraw. Użytkownicy będą informowani o planowanych przerwach z odpowiednim wyprzedzeniem na stronach Serwisu.

    Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.

    Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 stycznia 2024 roku.

Scroll to Top